Obywatele Wybrzeża bronią praw do decydowania o własnym losie

 

 

 

 

 

 

 

Do

Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 

 

Wniosek

 

o uznanie za stronę w postępowaniu o wskazanie lokalizacji obiektu energetyki jądrowej w Żarnowcu, gmina Krokowa, województwo pomorskie.

Z uwagi na to, że w myśl ustawy z dnia 29. czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 roku, nr 135, poz. 789 – zwanej dalej UPRIZOEJ) nie został w sposób jawny i zrozumiały określony żaden organ do podjęcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji obiektu energetyki jądrowej, a zatem wojewoda jako organ administracji rządowej nie jest w myśl tej ustawy organem właściwym do podjęcia takiej decyzji i nie ma umocowania prawnego do jej podejmowania odnośnie uznania kogoś za stronę co do wskazania lokalizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej, stąd zwracam się bezpośrednio do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwanego dalej Ministrem), jako organu odwoławczego i jedynego, zdefiniowanego w myśl UPRIZOEJ do rozpatrywania wniosków o wskazanie lokalizacji inwestycji obiektów energetyki jądrowej, o uznanie mnie za stronę w postępowaniu administracyjnym w tej sprawie.

Obiekty jądrowe, planowane w Gminie Krokowa, zaliczone zostały w § 2. pkt 1. ust. 4) i 8) podpunkty a), b) i c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 – zwanego dalej Rozporządzeniem) jako przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i w oparciu o artykuł 74. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej Konstytucją), którego konsekwencją jest ustawa z dnia 3. października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2011.163.981- zwana dalej Ustawą), czyli także na mocy art. 5. i 8. Ustawy mam uzasadnione prawo do pełnej i wiarygodnej informacji o stanie środowiska naturalnego, jaki może zaburzyć ta planowana inwestycja oraz do uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym w tej sprawie. Rozporządzenie to jest przepisem wykonawczym, wynikłym z art. 60. Ustawy.

Z wiedzy, jaka dziś jest powszechnie dostępna, o możliwościach technologicznych tego typu obiektów i ich awaryjności (Czernobyl, Fukushima i inne) wynika, że zasięg oddziaływania elektrowni jądrowych o tak dużej mocy i obiektów towarzyszących, jakie są planowane do realizacji w miejscowości Żarnowiec, jest liczony na setki kilometrów wokół nich. Zwykła i możliwie bezawaryjna praca, a taka w wypadku obiektów jądrowych praktycznie nie zdarza się nigdzie na świecie, nakłada względy bezpieczeństwa wokół obiektu jądrowego w strefie co najmniej 30 km wokół niego. Skutki oddziaływania eksploatacji obiektu jądrowego wpływają jednoznacznie negatywnie na stan życia i zdrowia ludzi w tej strefie i poza nią. A w wypadku awarii strefa buforowa, z jakiej planuje się w istocie bezpowrotne wysiedlenia, może sięgnąć nawet 80 km wokół obiektu, który uległ awarii. Ponadto oddziaływanie obiektu jądrowego na środowisko naturalne oblicza się na tysiące lat z uwagi na czas połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych, które powstaną jako odpady w wyniku jego funkcjonowania, a te odpady mają być przechowywane także na terenie planowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

Będąc mieszkańcem ………………………………………………………………. jestem zatem bezpośrednio zainteresowany tą sprawą, gdyż zgodnie z art. 28. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zwanego dalej KPA) naruszony został jednoznacznie mój ważny interes prawny, który za tym przemawia.

Jednocześnie na mocy art. 36. Ustawy oraz art. 89. KPA zwracam się o przeprowadzenie przez administrację rządową rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa w kwestii lokalizacji obiektu jądrowego w Gminie Krokowa. Zapewni to przyspieszenie i uproszczenie postępowania, które obecnie jest prowadzone przez Ministra nieprawidłowo i z nieuzasadnioną przewlekłością postępowania. Konstytucja nakłada na władze publiczne prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom a także obowiązek wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, w myśl czego powstały ustawy i rozporządzenie, na które się powołuję, które dla możliwości wykazania dobrej woli władz publicznych pozwalają na wszczęcie wnioskowanego przeze mnie postępowania administracyjnego, zapewniającego społeczeństwu otwarty w nim udział. W wyniku czego mój wniosek, jako należycie uzasadniony względami obiektywnymi, zasługuje na przyjęcie w całości.

 

(Podpis mieszkańca zagrożonego budową elektrowni jądrowej terenu)

 

Sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach:

1. Minister.

2. A/a.

Od red.: Podobne wnioski przygotowują mieszkańcy Gąsek i Lubiatowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*