Inne

Wokanda wokandzie nierówna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: xxxx@poczta.onet.pl

To: Krajowa Rada Sądownictwa ; Minister Sprawiedliwości ; Rzecznik Praw Obywatelskich ; Prokurator Generalny ; Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu ; Prokuratura Okręgowa w Świdnicy ; Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie ; Prokuratura Rejonowa w Kłodzku ; Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu ; Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prezes ; Sąd Okręgowy w Świdnicy prezes ; Sąd Rejonowy Kłodzko ; Sąd Rejonowy Wałbrzych ; Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie ; Wymiar Sprawiedliwości

Sent: Monday, June 17, 2013 1:07 PM

Subject: Oszustwo sądowe – fałszowanie dokumentów

 

mgr Ryszard Dudek

L.dz.365/RD/ZW/2013                                                             

Wałbrzych 2013-06-17 

                                      Sąd Okręgowy w Świdnicy

                                                                         IV Wydział

Odwoławczy

                                                             oraz

                                                                  Sąd Rejonowy w

Wałbrzychu

                                                                               ul. Słowackiego 10 

                                                                  58-300 Wałbrzych

                                                             oraz

                                                                  Prokurator

Rejonowy w

Wałbrzychu

                                                                  RD KRS, PG, MS

 

Sygn. akt II W 841/11

 Uzupełnienie zażalenia z 7. czerwca 2013 r.

 

            W związku z otrzymaniem wokandy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 23. kwietnia 2013 r., gdzie orzekała SSR Sylwa Poradzisz Obwiniony wyjaśnia i wnosi o:

 ·         SSR S. Poradzisz wprowadziła Obwinionego w błąd i doręczyła mu wokandę, która jest podrobiona.

 ·         Wokanda Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 23. kwietnia 2013 r., gdzie orzekała SSR S. Poradzisz wskazuje na to, że protokół rozprawy w sprawie sygn. akt II W 841/11 jest w kolejnym elemencie fikcyjny i sfingowany. 

·         Po raz kolejny Obwiniony wnosi o wytyk, a jednocześnie wnioskuje o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i karnego oraz o uwzględnienie zażalenia Obwinionego z 7. czerwca 2013 r.

 

Uzasadnienie

             20. maja 2013 r. Obwiniony zwrócił się z wnioskiem o doręczenie mu wokandy z dnia 23. kwietnia 2013 r. tutejszego sądu, gdzie orzekała SSR S. Poradzisz. 10. czerwca 2013 r. wym. sędzia doręczyła Obwinionemu przedmiotową wokandę razem z protokołem posiedzenia SR w wym. sprawie z dnia 7. czerwca 2013 r. Wokanda z dnia 23. kwietnia 2013 r. doręczona przez SSR S. Poradzisz stanowi załącznik nr 1 a jednocześnie dla pozostałych adresatów jest dostępna na stronie internetowej:

 http://img199.imageshack.us/img199/8224/p8ng.jpg

Według tej wokandy 23. kwietnia 2013 r. SSR S. Poradzisz prowadziła tylko jedną rozprawę właśnie Obwinionego i sesję rozpoczęto o godzinie 8:55 a zakończono o godzinie 15:00. Ten dokument został poświadczony za zgodność z oryginałem przez Kierownika Sekretariatu. Natomiast według protokołu rozprawy w sprawie o wykroczenie, sprawa Obwinionego rozpoczęła się o godzinie 10:15, natomiast zakończyła o godzinie 14:35. Protokół z wym. rozprawy stanowi załącznik nr 2 a dla pozostałych adresatów jest dostępny na stronie internetowej:

 http://img824.imageshack.us/img824/6775/k5uh.jpg

W celu wyjaśnienia tych rozbieżności Obwiniony w dniu 11. czerwca 2013 r. zwrócił się po raz drugi o doręczenie przedmiotowej wokandy i wniosek w tej sprawie skierował do prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandry Abramowskiej-Podlińskiej i już 13. czerwca br. taką wokandę otrzymał. Wokanda przesłana przez prezes wym. sądu jest zupełnie inna od tej przesłanej przez SSR S. Poradzisz i stanowi załącznik nr 3 a dla pozostałych adresatów jest dostępna na stronach internetowych:                 

http://img32.imageshack.us/img32/4109/h1gf.jpg

 http://img812.imageshack.us/img812/316/twj5.jpg

 Analiza tego ostatniego dokumentu nie pozostawia żadnych wątpliwości – SSR S. Poradzisz wprowadziła Obwinionego w błąd i doręczyła mu wokandę, która jest podrobiona. Celem takiego działania było działanie na szkodę Obwinionego i pozbawienie go prawa do odwołania. Nie ulega wątpliwości fakt, że wokanda doręczona przez wym. sędzię jest dokumentem zmontowanym tzw. fotomontażem, gdzie z oryginalnej wokandy usunięto wszystkie pozostałe sprawy, natomiast wklejono tylko jedną, natomiast bulwersujące jest to, że taki sfałszowany dokument został uwiarygodniony przez Kierownika Sekretariatu. Oryginalna wokanda wskazuje na to, że protokół rozprawy z dnia 23. kwietnia 2013 r. w sprawie sygn. akt II W 841/11, gdzie orzekała SSR S. Poradzisz jest w kolejnym elemencie sfałszowany, bo w tym samym czasie tj. jednocześnie wym. sędzia orzekała jeszcze w 5 innych wymienionych w wokandzie sprawach. Prokuratura i sąd powinny potwierdzić ten fakt i jeżeli się to sprawdzi to oznaczać będzie, że kolejne czynności, tj. odczytanie opinii biegłego Adriana Budki, ujawnienie dokumentów zawnioskowanych we wniosku o ukaranie do przeprowadzenia na rozprawie, sporządzenie i ogłoszenie publiczne wyroku – faktycznie nie miały miejsca, natomiast zostały fikcyjnie zaprotokołowane. Załączone dokumenty potwierdzają to, że SSR S. Poradzisz jednocześnie prowadziła sprawę Obwinionego oraz 5 innych spraw, co jest wykluczone i za sfałszowaniem wym. protokołu rozprawy przemawia także fakt, że wym. sędzia próbowała oszukać w tym zakresie Obwinionego przesyłając mu sfabrykowaną wokandę. Szkodę w tym zakresie poniósł Obwiniony, ale uszczerbek poniósł także wizerunek tego sądu, bo okazuje się, że można tu bezkarnie fabrykować dokumenty i potwierdzać je godłem państwa polskiego.       

Wym. patologiczny stan rzeczy uzasadnia kolejny wytyk, ale jednocześnie jest to podstawa do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i karnego i tym bardziej zażalenie Obwinionego z dnia 7. czerwca jest w pełni zasadne i zasługuje na uznanie.

 

 

                                                                                Z poważaniem

                                                                                 Ryszard

Dudek

 

Wyk. 3 egz.

Egz. nr 1, 2 – adresaci

Egz. nr 3 – a/a

Egz. nr n – do wiadomości dotychczasowi adresaci   

Załączniki

Nr 1 – Wokanda SR w Wałbrzychu z 23. kwietnia 2013 r. z jedną sprawą.

Nr 2 – Protokół z rozprawy w sprawie o wykroczenie z 23.04.2013 r.  

Nr 3 – Wokanda SR w Wałbrzychu z 23. kwietnia 2013 r. z 14 sprawami

(Visited 27 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*