Inne

Pierwszy Kongres Anarchistyczny w Warszawie

 

 

 

 

KONGRESONO, Warszawa, 4.-6. kwietnia

 

 Współcześnie pojawia się coraz więcej głosów, mówiących wprost o kryzysie idei anarchistycznych – czy też mówiąc ogólniej – idei wolnościowych. Postawę wielu środowisk, nawiązujących w swym etosie do autonomii jednostki, prawa do jej samorealizacji i do zasady sprawiedliwego podziału dóbr, cechuje w ostatnich latach jeśli nie bierność, to pewnego rodzaju nieśmiałość, która powoduje, że nie potrafią one w pełni wykorzystać swego potencjału. Spadek aktywności grup wolnościowych staje się tym wyraźniejszy, im bardziej wzrasta polityczne pobudzenie radykalnej prawicy i zwiększa się poparcie dla jej programu. Czy może to sugerować dziejowe wypalenie się idei anarchistycznych?

Swoisty brak wiary we własne siły, jaki cechuje u progu XXI wieku grupy wolnościowe, w połączeniu z niedoprecyzowaniem wątków, które kreśliłyby jasny plan działania i kształtowały spójną tożsamość powoduje, iż myśl wolnościowa postrzegana jest przez wiele osób jako jałowa i pozbawiona mocy intelektualnej. Taki jej odbiór powoduje zwrócenie się części społeczeństwa ku ideologiom zniewolenia (faszyzm, nacjonalizm, bolszewizm), jak również przyczynia się do poczucia braku alternatywy i bierności względem aktualnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, politycznej.

Kongresono, czyli Pierwszy Kongres Anarchistyczny w Warszawie stawia sobie za cel próbę zmiany tego stanu rzeczy. Operacja ta miałaby się dokonać na dwóch poziomach. Pierwszy z nich, to przyjazna konsolidacja środowisk wolnościowych, grup anarchistycznych i anarchizujących indywidualistów i indywidualistek. Projekt ten, mimo że realizowany jest w formie „kongresu”, ma odbiegać od tradycyjnej akademickiej sztampy, dlatego też poza krótkimi referatami tematycznymi i związanymi z nimi dyskusjami, Kongresono akceptuje wszelkie przejawy twórczej ekspresji, takie jak warsztaty, happeningi czy instalacje.

Drugi poziom Kongresu Anarchistycznego ma być namysłem nad możliwością wypracowania intelektualnej bazy (lub wielu modeli bazowych) niezbędnej do tego, by wszelkie idee – a w tym wypadku idee wolnościowe – rozwijały się i budowały język opisu adekwatny do obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Praca ta mogłaby przyczynić się do ochrony ich przed skostnieniem i dogmatyzacją. Podjęcie w ramach Kongresona takich zagadnień jak:

Do czego dążą idee wolnościowe? Przeciw komu i przeciw czemu skierowana jest działalność ruchów wolnościowych? Jak idee wolnościowe odnajdują się we współczesnym systemie władzy i manipulacji społecznej? Jaki jest i jak działa system opresji w XXI wieku?

Ich wspólne rozważenie mogłoby przyczynić się do budowania rzetelnej tożsamości ruchów wolnościowych. Pomogłoby to także w określeniu właściwego im pola oraz metod działania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych próbach!

 Kontakt telefoniczny: +48 729 202 494

 E-mail: kongresono@riseup.net

 

Warszawskie Środowiska Wolnościowe

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*