Społeczności lokalne podnoszą głowy! Ługi nie chcą szczelinowania

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 10. sierpnia 2012 r. na zorganizowanym zebraniu wiejskim, dot. zagadnień związanych z odwiertem dla celów rozpoznania i następnie wydobywania ropy i gazu, uchwałą nr 2 z dnia 10. sierpnia 2012 r. zebrania wiejskiego powołany został Komitet Protestacyjny.

W skład Komitetu Protestacyjnego wchodzą:

Przewodnicząca – Marzanna Stanek

Członkowie: Bogusław Konieczny

Jarosław Morawski

Piotr Piwowarczyk

Celami i zadaniami Komitetu Protestacyjnego jest przekazywanie zebranych w czasie działalności Komitetu informacji na temat prowadzonej inwestycji, którą dla ułatwienia będziemy nazywać „odwiertem ropy i gazu”, występowaniem w imieniu mieszkańców wsi Ługi oraz reprezentowaniem ich przed wszystkimi instytucjami, organizacjami i firmami, które miały, mają lub będą miały w przyszłości związek z ww. odwiertem ropy i gazu.

DLACZEGO DLA NAS – MIESZKAŃCÓW WSI ŁUGI LOKALIZACJA ODWIERTU JEST NIEKORZYSTNA:

1. uciążliwy hałas i toksyczne wyziewy, które towarzyszą takim pracom,

2. wzmożony ruch samochodów ciężarowych,

3. spadek wartości naszych nieruchomości,

4. zmiany charakteru miejscowości z terenów rolnych i rekreacyjnych, na tereny przemysłowe i górnicze,

5. spowodowanie zagrożenia dewastacji środowiska naturalnego w związku z zamiarem dokonania odwiertów i szczelinowaniem hydraulicznym z użyciem chemikaliów, polegających w szczególności na:

– degradacji gleby,

– zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i gruntów paliwami, materiałami z płuczek wiertniczych,

– zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych,

– ogromnym zużyciu i poborze wody z ujęć lokalnych,

– migracji gazu ziemnego na powierzchnię,

– możliwości wystąpienia trzęsienia ziemi podczas szczelinowania.

W związku z tym zwracamy się o przeniesienie lokalizacji planowanego odwiertu np. w miejsce wybrane dla niej wcześniej, tzn. około 1,5 km od najbliższych zabudowań wsi Ługi.

W tym celu napisaliśmy PROTEST, który wraz z podpisami mieszkańców złożyliśmy osobiście oraz wysłaliśmy do wielu instytucji, w tym do firmy, która buduje wiertnię i będzie wydobywała ropę i gaz – Liesa Energy Sp. z o.o.

Odpowiedział Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu informując nas, że firma do dnia 10. sierpnia 2012 r. nie złożyła wniosku o zatwierdzenie tzw. Planu Ruchu Górniczego. Bez tego dokumentu nie można prowadzić żadnych prac prowadzących do budowy odwiertu – pismo do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń.

Wynika z tego, że aktualnie firma prowadzi prace NIELEGALNIE!!!

W związku z tym poinformowaliśmy o tym odpowiednie organa, w tym Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli.

Na nasze doniesienie odpowiedź przysłano z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Warszawy informując nas, że przekazuje się pismo wg kompetencji do Pani Wójt Gminy Otyń i do Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska – pismo do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie wysłaliśmy zaproszenie do rozmów do firmy Liesa Energy Sp. z o.o., kierując je również do wiadomości do Pani Wójt Gminy Otyń, Starosty Nowosolskiego i do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Oczekujemy na odpowiedz i podjęcia w sprawie, w tym na odpowiedź na zaproszenie firmę Liesa Energy do rozmów na temat zmiany lokalizacji odwiertu ropy i gazu.

O wszystkich decyzjach Komitetu, reakcjach firmy Liesa Energy, władz i odpowiedzialnych instytucji na nasz protest i wysyłane pisma będziemy informować zamieszczając komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz w miarę możliwości poprzez e-maile, a także osobiście u członków Komitetu.

Osoby, które chciałyby otrzymywać informacje na skrzynki elektroniczne proszone są o podanie adresu e-mail Przewodniczącej Komitetu osobiście lub na adres: marzena-stanek@wp.pl

 

Przewodnicząca

Komitetu Protestacyjnego

wsi Ługi

Marzanna Stanek

 

Na zdjęciu: kościół w Ługach, gm. Otyń

Pierwodruk:

http://www.sekretyameryki.com/index.php/informacja-komitetu-protestacyjnego-wsi-lugi/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*