Inne

Minister kpi z procedur, mieszkańcy gminy Mielno mają dość

 

 

 

 

 

 

 

 

Gąski, 28. 10. 2012 r.

 

SG 0001.28.10.2012

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

 

Wobec karygodnej i niczym nieuzasadnionej przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie tak zwanej „decyzji” (załącznik nr 1) Wojewody Zachodniopomorskiego (zwanego dalej Wojewodą) o wskazaniu lokalizacji obiektu jądrowego w Gąskach, Gmina Mielno (sygnatura akt I – 3. 747. 1. 2012. JR K. W. 2681. 2012), my niżej podpisani, jako osoby wprost zainteresowane stanem i rozwojem naszego regionu, zdecydowaliśmy się zająć wspólne stanowisko, aby zaprotestować wobec tego, co powoduje opieszałość władz państwowych w tej sprawie.

Uważamy tak zwaną „decyzję” Wojewody za całkowicie wadliwą z mocy prawa i przyłączamy się do odwołań mieszkańców Gminy Mielno, będących stronami w tej sprawie a także tych, którzy w wyniku postępowania administracyjnego zostali pozbawieni statusu strony.

Ze strony Wojewody była to i jest lekceważąca opinię społeczeństwa reakcja na protest społeczny i referendum, przeprowadzone 12. lutego 2012 roku w Gminie Mielno, w którym społeczność lokalna zagłosowała w ważnym referendum w 94,7% przeciw planowanej inwestycji jądrowej. Wojewoda nie jest przy tym organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie wskazania lokalizacji obiektu jądrowego.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwany dalej Ministrem), właściwy do podjęcia w postępowaniu odwoławczym decyzji w terminie ustawowym przekroczył ten termin, a w następstwie tego już czterokrotnie (załączniki nr 2 do 5) przedłużył go, powołując się przy tym na przyczyny, których niczym nie potrafi wytłumaczyć.

Podczas gdy strony na mocy ustawy mają termin siedmiodniowy na ustosunkowanie się do sprawy i w wyniku niedotrzymania go o pojedyncze dni pozbawiono niektórych zainteresowanych statusu strony – Minister w wyniku niedotrzymania terminu przedłużył go sobie w sumie na czas przeszło ośmiu miesięcy. Przedłużanie postępowania administracyjnego w tak rażąco nieproporcjonalny sposób w istocie uniemożliwia obywatelom dostęp do sądów i trybunałów.

Takie działanie Wojewody a w dalszej konsekwencji Ministra jako organów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podkopuje i właściwie niszczy nasze zaufanie do organów Państwa Polskiego. W trosce o naszą przyszłość i przyszłość następnych pokoleń pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że tego rodzaju postępowanie władz państwowych lekceważy fundamentalne prawa konstytucyjne Narodu do stanowienia o własnym losie, a postępowanie administracji rządowej w szczególnie niekorzystny sposób rzutuje na stan prawny i praworządność w Rzeczypospolitej Polskiej. Domagamy się od władz Państwa – w tym od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – naprawienia obecnego stanu rzeczy i wyciągnięcia surowych konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób odpowiedzialnych za przedłużanie postępowania administracyjnego w tej sprawie.

 

(Podpisy mieszkańców)

(Visited 9 times, 1 visits today)

One thought on “Minister kpi z procedur, mieszkańcy gminy Mielno mają dość

  • „nigdy i nigdzie nie było takiej demokracji, jak nasza” Józef Wissarionowicz Dżugaszwili ps. Stalin

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*