Czy wodę w Łowiczu można pić bezpiecznie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicz, 16.01.2013 r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze Łowiczanie

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Temat: Zatruta woda w Łowiczu,

przejmowanie wodociągów miejskich przez firmy z

Izraela.

lowobywatel@gmail.com

lowobywatel2@gmail.com

 

Prokurator Generalny

Andrzej Seremet

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy

 

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy

 

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zorganizowaną grupę: 

Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza

Joannę Mikę, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Zofię Rżewską, dyrektorkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu

Janusza Michalaka, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu

Kierownika Stacji Uzdatniania Wody, (nazwisko nieznane, brak danych w mediach)

Tadeusza Krężelewskiego, prezesa  Europejskiego Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z

o.o, http://www.krevox.com/pl/krevox

 

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 163 k.k.

 

Art. 163. § 1.

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

1) pożaru,

2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,

4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Art. 181. § 1.

„Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Art. 27. k. k.

§ 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

 

Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi zaś:

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Art. 68. Konstytucji RP:

§1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

http://kodeks-karny.wieszjak.pl/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej/211705,Eksperyment-w-kodeksie-karnym-art-27.html

polegającego na dokonywanym zamachu na życie i zdrowie oraz mienie mieszkańców Łowicza.

Czyn ten jest działaniem ciągłym i wciąż trwającym na szkodę 29 tysięcy mieszkańców Łowicza, jak też na szkodę indywidualną każdego mieszkańca tego miasta poprzez spowodowanie obniżenia jakości wody pitnej aż do takiego stopnia, że nie nadaje się ona do spożycia i mycia.

Jest to równocześnie zamach na mienie wspólne mieszkańców Łowicza, jakim jest Stacja Uzdatniania Wody i sieć wodociągowa, zbudowana wysiłkiem finansowym wielu pokoleń mieszkańców Łowicza a także na mienie indywidualne poszczególnych mieszkańców, jak np. wymuszenie zapłaty za zatrutą wodę a przy tym podwyższonej stawce za zużytą wodę, konieczność zakupu wody w sklepach jak też instalowania filtrów, wymiany uszczelek itp.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich” jest inwestycją wymuszoną i nieuzasadnioną, gdyż w celu poprawy jakości wody najpierw powinna nastąpić wymiana sieci wodociągowej w całym mieście, co potwierdza naczelnik Wydzialu Urzędu  Miejskiego w Łowiczu, P. Gawroński:

http://www.wodkaneko.pl/wiadomosci-i-komunikaty/nowy-suw-w-lowiczu-czystsza-woda-wiecej-kamienia–52252-10,

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1193407,oddano-stacje-uzdatniania-wody-czy-warto-bylo-wydac-17,id,t.html,

http://bip.lowicz.eu/docs/zakres_prac_objetych_proj6.pdf

http://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=1322

 

Realizując w/w zadania osiągnięto zakładane cele Projektu, tj.:

• zabezpieczenie dostatecznej ilości wody dla miasta – odwiert nowej studni dolnokredowej  III i rekonstrukcja dolnokredowej studni L-I zwiększy łączną wydajność eksploatacyjną ujęcia wody;

• zapewnienie jakości wody, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania oraz pozyskiwanie wody z ujęć, cechujących się wodą o lepszych parametrach fizyko-chemicznych;

• umożliwienie kompleksowej kontroli procesów technologicznych w stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dzięki utworzeniu nowoczesnego laboratorium, zaspokoi potrzeby mieszkańców na wodę, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym, co polepszy standard życia na terenie miasta, poprawi stan zdrowia mieszkańców, szczególnie w zakresie chorób gastrycznych;

• poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów, przeznaczonych pod inwestycje;

• zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez spadek awaryjności i zmniejszenie zużycia energii; usprawnienie zasilania energetycznego stacji uzdatniania wody, co pozwoli zapewnić ciągłość ruchu Stacji Uzdatniania Wody.

Całkowita wartość realizacji projektu 20 761 947,77.

Dotacja rozwojowa EFRR 17 647 655,60.

http://bip.lowicz.eu/docs/zakres_prac_objetych_proj6.pdf

 

Wbrew powyższej informacji zawartej na BIP Łowicz, założone cele tej inwestycji nie zostały osiągnięte, ponieważ jakość wody uległa znacznemu pogorszeniu, co jest ewidentnym dowodem na niegospodarność, marnotrawstwo publicznych pieniędzy dla osiągnięcia korzyści finansowych dla wąskiej grupy osób w tym głównie firmy KREVOX Sp. z o.o., która praktycznie przejęła wodociąg miejski w Łowiczu bez zgody i wiedzy mieszkańców.

Krevox oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody. Proponujemy 2 podstawowe warianty finansowania: całkowite przejęcie budowy/modernizacji w zamian za długoterminowy kontrakt na eksploatację stacji lub inwestycję Krevox w spółkę z Gminą, eksploatującą SUW. Pierwszy wariant umożliwia realizację inwestycji bez żadnego udziału finansowego Gminy, w drugim wariancie Krevox dostarcza spółce komunalnej Kapitału, niezbędnego na wkład własny do realizacji inwestycji, opartej na dotacjach i/lub pożyczkach preferencyjnych.

Finansowanie projektów przez Krevox umożliwia samorządom przeznaczenie środków na inne cele na rzecz mieszkańców, a także wykorzystanie przyznanej dotacji przy braku środków na wkład własny. Jest ono szczególnie atrakcyjne dla tych gmin, które osiągnęły lub zbliżają się do ustawowego limitu zadłużenia.

http://www.krevox.com/pl/finansowanie

 

Potraktowanie T. Wojdy jak intruza i wyrzucenie jej siłą z budynku Stacji Uzdatniania Wody w czerwcu ub. roku nasuwa podejrzenie, że kierowniczka tej placówki ma coś do ukrycia przed społeczeństwem.

http://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4

 

Można przypuszczać, że tak droga inwestycja ograniczyła się jedynie do przebudowy budynku laboratorium, co wymaga wnikliwego zbadania przez organa ścigania.

Wymienione na wstępie osoby, to grupa odpowiedzialna za jakość wody a bagatelizująca fakt skażenia wody pitnej w wodociągu miejskim w  Łowiczu. 

Osoby te zapewniają, że woda jest bardzo dobrej jakości i nadaje się do spożycia.

Dyrektor Powiatowej Stacji SANEPID twierdzi: cytat:

„Stała kontrola parametrów wody, którą wykonujemy pozwala mi powiedzieć, że jest ona bardzo dobrej jakości.”

http://www.lowiczanin.info/opinie/komentarze/-Zofia-Rzewska–dyrektor-Powiatowej-Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej/

 

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński w piśmie z 26.06.2012 r. skierowanym do nas w odpowiedzi na skargę 30 mieszkańców Łowicza potwierdza zastosowanie preparatu SeaQest w „celu zapobiegania wtórnemu zakażeniu wody (..) Woda z miejskiego wodociągu dostarczana do gospodarstw domowych spełnia wymogi czystości zarówno pod kątem biologicznym jak i chemicznym”.

Dalej jednak sam sobie zaprzecza:

„Sytuacja jest uciążliwa ze względu na odczucia wizualne konsumentów. Zaistniały stan rzeczy ma przejściowy charakter a jakość wody ulegnie w najbliższym czasie zdecydowanej poprawie”. W załączeniu cytowane pismo.

Na żywym organizmie miasta Łowicza dokonano eksperymentu z:

toksycznym środkiem chemicznym „SeaQest”, na który jest zaledwie atest kliniczny do konserwacji rur, w celu oczyszczenia rur wodociągowych w Łowiczu zamiast ich wymiany na nowe.

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1402475,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-zuk-chce-czyscic-siec,id,t.html,http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1413801,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-w-kranach-do-sieci,id,t.html?kategoria=660#829e333fdcff0cd8,1,3,60

ze skorupiakami: ośliczka i studniczek, w celu oczyszczania rur, rzekomo zamiast

SeaQestu.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KfqUy38Y99I

„Podejrzewamy, że skorupiak może się namnażać z powodu opartego na fosforanach środka oczyszczającego wodę o nawie SeaQuest, którego zaprzestaliśmy na razie stosować, a w jego miejsce ponownie chlorujemy wodę – informuje Janusz Michalak.”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1686375,wygladaja-ohydnie-ale-nie-sa-grozne,id,t.

 

intensywnym chlorowaniu, pod pretekstem zwalczania pojawienia się skorupiaków.

„Nasza reakcja była natychmiastowa, wystąpiliśmy o opinię Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej i zachlorowaliśmy wodociąg – mówi Dutkiewicz – Na podstawie tej opinii wiemy, z czym mamy do czynienia i wiemy, że ośliczka nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego życia.”

http://www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Robale-w-miejskim-wodociagu/

innymi nie ujawnionymi opinii publicznej dodatkami do wody jak np. fluor, lit itp.

 

http://idb.nowyekran.pl/post/63324,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-i

 

http://www.instalacjebudowlane.pl/4032-25-1195-szkodliwe-substancje-w-wodzie-czyli-co-pijemy.html

Ten karygodny eksperyment jest prowadzony bez żadnego uprzedzenia, bez zgody mieszkańców a nade wszystko bez zapewnienia dostępu do zdrowej, czystej i smacznej wody pitnej, wolnej od dodatków chloru, fluoru, litu, pierwiastków radioaktywnych, azotanów, dioksyn.

http://halat.pl/szmaragdowa_ksiazeczka_WODA_DLA_CIEBIE.html

Domagamy się:

skutecznego i natychmiastowego zastopowania tego procederu poprzez odsunięcie wszystkich osób związanych z tą sprawą;

przeprowadzenia skrupulatnego śledztwa łącznie z wnikliwą kontrolą tej bardzo kosztownej (w znacznym stopniu ze środków unijnych) przebudowy ujęcia wodnego;

wyciągnięcia konsekwencji karnych w stosunku do winnych zaistniałej sytuacji;

przejęcia kontroli nad stacją uzdatniania wody i wodociągiem miejskim w Łowiczu;

zmuszenia władz Łowicza do wykonania przepłukania pod wysokim ciśnieniem rur wodociągowych, tak jak to robi się regularnie np. w Niemczech;

wstrzymania pobierania opłat za wodę do czasu przywrócenia wody do stanu przydatności do spożycia;

wnioskowania o ogłoszenie stanu zagrożenia katastrofą w Łowiczu w związku z zatruciem wody pitnej jak też trwającej budowy bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią na osiedlu Bratkowice w Łowiczu;

rzetelnego informowanie społeczeństwa na bieżąco o podejmowanych działaniach w mediach lokalnych jak też i centralnych;

pomocy prawnej dla pokrzywdzonych mieszkańców w celu dochodzenia ich roszczeń.

 

Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych a nie spektakularnych działań dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców Łowicza.

Nikt nie prowadzi ewidencji ofiar zatrutej wody, ani nie bada przyczyn tak licznych nagłych zgonów mieszkańców Łowicza, ale faktem jest, że wszyscy mieszkańcy skarżą się na wiele dolegliwości, co wyraźnie wskazuje na zatrucie skażoną wodą.

W świetle powyższego mamy prawo oczekiwać, że tym razem Prokuratura nie zlekceważy naszego wniosku, wypracowanego w imię dobra społecznego, w ramach naszej społecznej działalności w obywatelskim ruchu oporu przeciw zagrożeniom.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Polecamy: http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/#more-5663

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*