Gospodarka i polityka

Związkowcy Śląska do premiera Tuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 12. listopada 2012

 

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

 

 

W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w województwie śląskim, słabnącą kondycją przedsiębiorstw i realnym zagrożeniem likwidacji tysięcy miejsc pracy w naszym regionie przedstawiciele czterech największych central związkowych powołali wspólny Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, którego celem są m.in.: ochrona mieszkańców Śląska i Zagłębia przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy oraz ochrona przedsiębiorstw, działających w tym regionie.

Pierwszymi ofiarami kryzysu mogą być przedsiębiorstwa branży hutniczej i przemysłu motoryzacyjnego, które są jednymi z największych pracodawców w woj. śląskim. Spowodowana kryzysem likwidacja miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach nie tylko może poważnie osłabić polską gospodarkę, ale może również być źródłem wybuchu niepokoju społecznego w regionie. W naszej ocenie niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych działań, mających na celu zapobieżenie temu negatywnemu scenariuszowi.

Jednym z pierwszych kroków rządu powinno być spotkanie z przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw przemysłu hutniczego oraz motoryzacyjnego i rozmowa na temat możliwych sposobów wsparcia tych zakładów tak, aby mogły utrzymywać miejsca pracy mimo spowolnienia gospodarczego. Kolejnym krokiem powinny być trójstronne ustalenia na temat działań antykryzysowych, dedykowanych tym branżom.

Możliwych sposobów wsparcia przedsiębiorstw i wzorców systemowych działań ochronnych nie trzeba szukać daleko. Wystarczy skorzystać z Rozwiązań, wprowadzanych w okresie tzw. pierwszej fali kryzysu m.in. w Niemczech, Francji czy w Austrii. Okazały się one skutecznymi instrumentami łagodzenia gospodarczych i społecznych skutków spowolnienia gospodarczego.

Chcemy podkreślić, iż to, w jaki sposób postąpi rząd wobec zakładów przemysłu hutniczego i motoryzacyjnego oraz pracowników przedsiębiorstw kooperujących, będzie ważnym sygnałem dla pracodawców i pracowników z innych zakładów i branż. Będzie też odpowiedzią na pytanie, czy obywatele naszego kraju mogą liczyć na pomoc Pańskiego rządu w tym trudnym czasie.

 

 

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,

Śląska Rada Wojewódzka OPZZ,

Zarząd Wojewódzki FZZ Województwa Śląskiego,

WZZ „Sierpień 80”

 

 

Za: Kurier Związkowy, nr 375, 14.XI.2012

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*