Inne

Bielsko-Biała: dyrektor SPZOZ – Józef Kuliński – po raz kolejny łamie Prawo Pracy

 

 

 

 

 

 

 

W bielskim Szpitalu Psychiatrycznym na początku bieżącego roku miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolę przeprowadzono na wniosek jednego z pracowników – dotyczyła samowolnej decyzji dyrektora SP ZOZ – Józefa Kulińskiego. Wbrew decyzji Komisji Socjalnej, pracodawca wypłacił z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pieniądze osobie, odmawiającej ujawnienia dochodów dla potrzeb prac komisji.

Komisja socjalna odmówiła przyznania pożyczki osobie ubiegającej się o nią, gdyż ta nie przedstawiła odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej jej dochody. Dokumentacja podobno przedłożona została dyrektorowi SP ZOZ, w przekonaniu, że jego kompetencje są w tej kwestii większe niż działającej w zakładzie Komisji Socjalnej.

„Dyrektor Szpitala, wbrew stanowisku Komisji Socjalnej, która nie przyznała dofinansowania do świąt (…) przyznał samodzielnie wymienionej pracownicy przedmiotowe świadczenie. W dniu 13.01.2012 r. Dyrektor Szpitala przyznał samodzielnie … pożyczkę z ZFŚS w kwocie 4000 zł., czyniąc odręczny dopisek na dokumencie Komisji Socjalnej z dnia 13.01.2012 r.”.

Państwowa inspekcja Pracy w Wystąpieniu z dnia 30.01.2012 r. zażądała od dyrekcji SP ZOZ „ścisłego przestrzegania trybu przyznawania indywidualnych świadczeń z ZFŚS, stosowanie do ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy oraz postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w szczególności zaprzestawania przyznawania takich świadczeń bez uzgodnienia z zakładową organizacją związkową”.

Nie są to pierwsze nieprawidłowości, dotyczące ZFŚS w bielskim Szpitalu Psychiatrycznym. W maju 2009 roku KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza wygrała proces o zaległe 155 tys. zł odpisu na ZFŚS.

Obecnie komisja zakładowa SP ZOZ skierowała do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o kontrolę, dotyczącą nie przestrzegania zasad BHP oraz naruszenia prawa do przyznania warunków szczególnych pracy dla sanitariuszy i salowych. Inicjatywa Pracownicza domaga się w tej kwestii:

 

– zapewnienia przez pracodawcę odzieży ochronnej i roboczej w ilości 3 kompletów i regularnego jej prania;

 – zapewnienia szafek w szatni dla wszystkich pracowników;

 – zapewnienie szafek w szatni, spełniających normy sanitarno-epidemiologiczne (obecnie jest wypłacany ekwiwalent

pieniężny za odzież i pranie, jednak zdaniem pracowników jest on zdecydowanie zbyt niski);

– przyznania warunków szczególnych pracy dla wymienionej grupy zawodowej.

 

Przyznanie warunków szczególnych pracy wiąże się m.in. z prawem do wcześniejszej emerytury oraz zwiększonym odpisem na ZFŚS. Warto przypomnieć, że w 2007 roku, w momencie powstania Inicjatywy Pracowniczej w tutejszym szpitalu, dyrekcja nie przyznawała – niezgodnie z prawem – pracownikom prawa do „warunków szczególnych pracy”. Na skutek działań związku prawa te przyznano, jednak po czasie pracodawca samowolnie odebrał je grupie sanitariuszy i salowych.

Państwowa Inspekcja Pracy w związku z samowolnym dysponowaniem środkami funduszu przez dyrektora SP ZOZ, Józefa Kulińskiego, skierowała wniosek o kontrolę do Urzędu Skarbowego.

 

KZ OZZ Inicjatywa Pracownicza

SPZOZ Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach: stare i nowe zabudowania SPZOZ Bielsko-Biała

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*