Inne

APEL ODRZAŃSKI

 

W dniu 18. listopada 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu Krajowa Izba Gospodarcza z Naczelną Organizacją Techniczną w Opolu przy współudziale instytucji pozarządowych oraz lokalnych samorządów zorganizowała Międzynarodową Konferencję:

 

Rozwój powiązań kooperacyjnych nauka, przemysł, samorząd,

 Kanał ODRA-DUNAJ-ŁABA,

szansa czy konieczność?

 

Uczestnicy konferencji z Czech, Niemiec, Słowacji oraz z Polski wystosowali

 

A P E L   O D R Z A Ń S K I

 

Wychodząc naprzeciw zapisom strategii „EUROPA 2020”, gdzie jednym z priorytetów mają być działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i konkurencyjnej:

 

1.   Apelujemy o podjęcie międzynarodowej współpracy przy wsparciu Unii Europejskiej, której celem będzie przyjęcie do projektów priorytetowych transeuropejskich sieci transportowych TEN-T budowy Kanału Dunaj-Odra-Łaba. Współpracę proponujemy rozpocząć od zwołania w tej sprawie polsko-czeskiej grupy parlamentarnej.

2.   Apelujemy o intensyfikację współpracy czesko-polsko-niemieckiej w sprawie wspólnych działań przystosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej do żeglugi międzynarodowej.

3.   Apelujemy o wprowadzenie do planów transportowych państwa żeglugi śródlądowej w tym skuteczne zabieganie na arenie Unii Europejskiej o wpisanie do akwenów komunikacyjnych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TENT-T: Odrzańskiej Drogi Wodnej, połączenia Dunaj-Odra-Łaba, Kanłu Śląskiego, Górnej oraz Dolnej Wisły i ich połączenie z autostradami morskimi.

4.   Apelujemy o zmiany w organizacji i polityce gospodarki wodnej, która powinna dostrzegać wielofunkcyjność ich celów. Gospodarka wodna przynosi wielokierunkowe korzyści w tym między innymi: gospodarcze, ekologiczne i społeczne, jednym z nich jest wykorzystywanie zgromadzonej w rzekach i zbiornikach wody dla celów transportowych.

5.   Apelujemy o wypełnianie zapisów Dyrektywy Wodnej w sprawie utworzenia funduszu gospodarki wodnej, który zasilany będzie ze sprzedaży wody oraz świadczenia usług wodnych. Fundusz pozwoli na rozbudowę infrastruktury hydrotechnicznej i uniezależnienie się gospodarki wodnej od budżetu państwa.

6.   Apelujemy o rozbudowę infrastruktury hydrotechnicznej, w tym budowę na rzekach stopni wodnych. Są one źródłem wzrostu zasobów wodnych Polski oraz powinny być podstawowym źródłem zysków gospodarki wodnej.  Budowa stopni wodnych niezbędna jest dla wielu przedsięwzięć tj.: precyzyjnego sterowania przepływami wody w celu zapobiegania powodziom i suszom, gromadzenia wody dla potrzeb przemysłu, aglomeracji i rolnictwa, produkcji energii elektrycznej, hodowli i połowu ryb, turystyki oraz dla prowadzenia rentownego transportu wodnego.

7.   Apelujemy do Rządu RP o ratyfikację przez Polskę porozumienia o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia AGN, sporządzonego na forum Komitetu Transportu Śródlądowego EKG-ONZ z 19. stycznia 1996r., nazywaną umową AGN.

 

 

Adresaci APELU ODRZAŃSKIEGO

 

Panie, Panowie Senatorowie i Posłowie do Parlamentów Krajowych UE,

Panie i Panowie Posłowie RP do Parlamentu Europejskiego,

Członkowie Rządów Krajowych UE,

Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, lokalne samorządy położone w dorzeczach rzek,

Instytucje rządowe, gospodarcze i naukowe odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój regionów,

Ludzie dobrej woli, którym leży na sercu rozwój oparty o poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: http://henrykpolcik.nowyekran.pl/post/38166,apel-w-sprawie-kanalu-odra-dunaj-laba

Fot.:www.kedzierzynkozle.pl

(Visited 16 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*