Bielsko–Biała: Pierwsze wnioski nakazowe Państwowej Inspekcji Pracy dla Dyrektora SPZOZ – Józefa Kulińskiego

 

Związkowcy, pracujący w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, złożyli wniosek o kontrolę, dotyczącą nie przestrzegania zasad BHP oraz naruszenia prawa do przyznania warunków szczególnych pracy dla sanitariuszy i salowych.

Zarzuty związku o nie przestrzeganie zasad BHP zostały potwierdzone przez inspektorów pracy, o czym już informowaliśmy.

W piśmie z dnia 31.05. 2012 roku inspekcja pracy wystąpiła z nakazem przywrócenia warunków szczególnych pracy dla związkowców, pracujących na stanowiskach salowych, którzy zgłosili skargę. We wnioskach PIP czytamy:

„(…) nakazuję umieszczenie pracownika (…) w ewidencji pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych”.

Na podstawie analizy dokumentów takich jak: „Opis stanowiska pracy”, „Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sanitariusz salowy” stwierdzono, że do obowiązków tej grupy zawodowej należy m. in.:

pomoc pielęgniarce w opiece nad pacjentem, współpraca z zespołem terapeutycznym, asystowanie podczas badań lekarskich, uczestniczenie w czynnościach pielęgnacyjnych przy chorym, kąpiel chorego, podnoszenie chorych. Dodatkowo pracownicy, o których mowa ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta i własne, także podczas wyjazdów na konsultacje do innych szpitali i specjalistów. Bardzo często podczas takich wyjazdów są jedynym personelem medycznym.

Od sanitariuszy i salowych wymaga się m. in.:

odpowiedzialności, odporności na stres, sprawności fizycznej, umiejętności właściwej oceny sytuacji (także w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta), pracy we wzmożonym hałasie.

W karcie oceny ryzyka zawodowego zapisano, że pracownicy (sanitariusz salowy) m. in.: mają kontakt z materiałem zakaźnym i chorobami zakaźnymi, obsługują sprzęt medyczny i sprawują opiekę nad pacjentem.

W związku z nieuznawaniem przez pracodawcę grupy zawodowej „sanitariuszy salowych” jak „personel medyczny” i nie umieszczeniem tych stanowisk pracy w „ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”, Inspektor Pracy podparł się wyrokami sądu, dotyczącymi interpretacji prawa pracy. Poniżej publikujemy podstawę prawną dotyczącą sprawy, gdyż może ona pomóc pracownikom służby zdrowia z podobnych placówek, którym bezprawnie nie przyznano „warunków szczególnych pracy”.

„Porównując charakter wykonywanej przez pracownika pracy na opisanym stanowisku z wykazem prac o szczególnym charakterze będącym załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 19. grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) stwierdzono, że zakres wykonywanych prac mieści się w opisanym w pkt 23 załącznika, tj. cyt. „praca personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19. sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego”. Zaliczając do „personelu medycznego” pracownika w kontrolowanym szpitalu na stanowisku „salowy” wzięto pod uwagę wyrok Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1.02.2011 r. sygn. Akt II są/Rz 1114/10. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd zaprezentował pogląd, że pojęcie „personelu medycznego” nie może być wykładane przez definicję „zawodu medycznego” jest szersze, tj. tj każda osoba wykonująca zawód medyczny może wchodzić w skład personelu medycznego , ale nie odwrotnie. Dlatego o tym, czy konkretne stanowisko pracy należy do „personelu medycznego” musi decydować stan faktyczny, a więc czynności wykonywane przez pracownika w ramach pracy na powierzonym stanowisku pracy, oceniane pod kątem przesłanek zawartych w art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Biorąc pod uwagę powyższe inspektor pracy uznał, iż spełnione zostały przesłanki konieczne do umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 19. grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).”

Dla pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, prawo pracy przewiduje obecnie prawo do wcześniejszej emerytury, oraz zwiększony odpis na ZFŚS.

O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować.

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*